• 7400 Zselickislak, Kossuth L. u. 70.
 • 82/686-363
 • kapcsolat@nemcsakmi.hu

Kedves Családtagok és Hozzátartozók!

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében, a Zselic Katolikus Idősek Otthonában 2020. szeptember 1-től

LÁTOGATÁSI TILALMAT és KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST

vezetünk be!

Részletekről az alábbi linkre kattintva olvashat: Intézményi közlemény a látogatási és kijárási korlátozásokról

 

Zselickislak Kaposvártól mintegy 8 km-re a Szigetvár felé vezető út mellett található a Zselicség ölelésében. A Zselic Katolikus Idősek Otthona 2016. őszén nyitotta meg kapuit, amellyel a Kaposvári Egyházmegye nagy álma vált valóra. Az újépítésű és korszerű épület a kezdetekben 95 férőhellyel működött, amely már 120 férőhelyre bővült. Az intézményben saját konyha és saját mosoda is működik.

A Zselic Katolikus Idősek Otthona – mint tartós elhelyezést biztosító ápolást, gondozást nyújtó intézmény – működési területén végzi, típusának megfelelően az időskorúak differenciált gondozását, biztosítja koruknak és egészségügyi állapotuknak megfelelő korszerű fizikai, egészségügyi és pszichés gondozását, valamint gondoskodik a célszerű, hasznos tevékenységük megszervezéséről.

Célja: az ápolás-gondozás biztosításával a kóros öregedési folyamatok megelőzése

A Zselic Katolikus Idősek Otthona a demenciával élő ellátottak számára is családias, individuális jellegű, teljes körű ellátást biztosít: a fizikai ellátást (lakás, fűtés, világítás, napi ötszöri étkezés, személyi és környezeti tisztaság, közösségi helyiségek, mosás, szükség szerinti ruházat stb.), az egészségügyi ellátást, fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató jellegű foglalkoztatást és a mentálhigiénés gondozást biztosít.

Az Intézmény küldetése:

Az intézmény fenntartójának, a Kaposvári Püspökség küldetésében jár: „Az elesettek, szegények, betegek, rászorultak szeretetteljes ápolása, gondoskodás testi és lelki szükségleteikről.”

A mindennapok törődése a miénk, Öné a minőségi idő”

Bizalom, biztonság, béke!”

TOVÁBB OLVASOM

Képek az otthonról

Gyakran Ismételt Kérdések

 • Mennyi időn belül kell az ellátottnak elhagynia a szociális intézményt a szociális ellátás megszüntetése esetén?

  A felmondási idő, ha a megállapodás másként nem rendelkezik,

  • bentlakásos intézmény esetén három hónap.

  Ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén a fenntartó a megállapodást akkor mondhatja fel, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti.

 • Van-e arra mód, hogy az ellátott bevigye bútorait a bentlakásos intézménybe?

  Az intézmény az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve a házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak körét, e tárgyak birtoklásának feltételeit, illetve ellenőrzését a házirend szabályozza. A korlátozás azonban nem érintheti a mindennapi használati tárgyakat.

 • Miről kell tájékoztatnia az intézménynek az ellátottat, illetve az általa megnevezett hozzátartozóját?

  A bentlakásos szociális intézmény vezetője illetve megbízottja köteles értesíteni, illetve tájékoztatni az ellátottat és az általa megjelölt hozzátartozóját:

  • az ellátott állapotáról, annak lényeges változásáról;

  • az ellátott egészségügyi intézménybe való beutalásáról;

  • az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről;

  • az áthelyezés kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről;

  • a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedéséről.

 • Hova fordulhat az ellátott, ha úgy érzi, hogy jogellenes volt az intézményi jogviszonyának felmondása?

  Ha az ellátott vagy törvényes képviselője az intézményi jogviszony megszüntetéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

  Ha egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy, illetőleg a fenntartó vitatja a bíróságtól kérheti a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz az ügyben.

 • Ha panasszal fordul az ellátott az intézményvezetőhöz, van-e előírás a panaszkezelésre?

  Igen. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal.

 • Csak este tudom meglátogatni édesanyámat az intézményben; van erre lehetőség?

  Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására. Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon rendelkezhet a látogatás rendjéről, és meg kell határozni azokat az eseteket, amikor a látogatók látogatási időn kívül is kapcsolatot tarthatnak az ellátást igénybe vevővel.

  A látogatók fogadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek nyugalmára.

  Az intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megzavaró személyekkel szemben.

 • Kell- e értesítenie az intézménynek a hozzátartozót, ha az ellátott kórházba került?

  Igen, az ellátott kórházba kerülése esetén az intézmény köteles értesíteni az ellátott hozzátartozóját.

 • Hogyan kezeli az intézmény az ott élő ellátott személyes adatait?

  Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Különös figyelmet kell fordítania az intézménynek arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére.

 • Mikor szűnik meg, illetve mikor szüntethető meg az intézményi jogviszony, és erről a hozzátartozót kell-e értesíteni?

  5.1. Az intézményi jogviszony megszűnik

  • az intézmény jogutód nélküli megszűnésével;

  • a jogosult halálával.

  5.2. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult:

  • másik intézménybe történő elhelyezése indokolt;

  • a házirendet súlyosan megsérti;

  • intézményi elhelyezése nem indokolt.

  5.3. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.

  Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell az ellátott számára az intézményben, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz az ügyben.

  Egyházi fenntartású és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén az intézményi jogviszony megszűnik, ha a megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a fenntartó felmondja.

  Az intézmény vezetője az áthelyezést különösen akkor kezdeményezheti, ha a jogosult:

  • egészségi állapotának megváltozása miatt indokolt, vagy nem egészségi állapotának megfelelő intézménybe került elhelyezésre;

  az adott intézményben állapotára tekintettel tovább nem rehabilitálható;

  a házirendet többször, súlyosan megsérti és emiatt az érdek-képviseleti fórum a jogosult áthelyezését javasolja.

 • Hogyan lehet kérelmezni a bentlakásos intézménybe (idősek otthonába) való ellátást?

  A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, melyeket az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban kérelmezhet a szolgáltatónál.

Összes kérdés megtekintése

Elérhetőségek

.

Otthonunk szolgáltatásai, illetve elhelyezési lehetőségek kapcsán felmerülő kérdéseire szívesen válaszolunk!

Cím: 7400 Zselickislak, Kossuth L. u. 70.

Telefon: 82/686-363

Fax: 82/686-366

E-mail cím: kapcsolat@nemcsakmi.hu

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, töltse ki az alábbi űrlapot!

Adja meg nevét (töltse ki "Az Ön neve" mezőt)

Adjon meg egy érvényes e-mail címet (töltse ki "Az Ön e-mail címe" mezőt)

Írja le kérdését észrevételét (töltse ki az "Üzenet" szövegdobozt)

Ellenőrző kód Írja be a képen látható 3 karakterből álló ellenőrző kódot az utána található szövegdobozba